POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązująca od dnia 24.12.2022 r.

Niniejsza polityka prywatności ARENART (tj. Renata Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARENART Renata Brzozowska, adres: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa, NIP: 952-179-03-92, REGON: 014867350) ma na celu poinformowanie Klientów o tym, w jaki sposób ARENART przetwarza ich dane osobowe.

ARENART dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony danych osobowych Klientów. ARENART chroni dane osobowe Klientów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Poniżej znajdziecie Państwo informacje, w jaki sposób ARENART przetwarza Wasze dane osobowe:

I. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Renata Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARENART Renata Brzozowska, adres: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa, NIP: 952-179-03-92, REGON: 014867350 (dalej „ARENART”, „Administrator”).

2. Jak możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem?

Możecie Państwo skontaktować się z Administratorem poprzez adres e-mail: esklep@arenart.pl lub nr telefonu: +48 570 026 027 lub pocztą tradycyjną na adres: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa, z dopiskiem „dane osobowe”.

3. W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i przez jaki czas Administrator przetwarza Państwa dane osobowe?

Poniżej znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące celów, podstaw prawnych oraz czasu, przez który ARENART najczęściej przetwarza Państwa dane osobowe:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna

Czas przetwarzania

zawarcie umowy oraz realizacji warunków tej umowy (w szczególności umowy sprzedaży w sklepie internetowym ARENART, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną np. umowy o prowadzenie konta w serwisie internetowym arenart.pl)

art. 6 ust. 1 lit. b RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na zawarciu oraz realizacji umowy z podmiotem, którego Państwo reprezentujecie lub, który zawarł umowę na Państwa rzecz)

do czasu zakończenia obowiązywania umowy

dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na możliwość obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia)

przez czas niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)

przez czas wymagany przez prawo

administrowanie serwisem internetowym arenart.pl

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, polegającego na administrowaniu serwisem internetowym arenart.pl)

do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów ARENART

prowadzenie marketingu

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na promowaniu produktów i usług ARENART)

do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów ARENART

prowadzenie analityki, badania zadowolenia z usług oraz profilowanie

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na sprawdzaniu efektywności prowadzonych przez ARENART działań marketingowych, podnoszeniu jakości obsługi oraz udoskonalaniu dostępnych produktów i usług)

do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów ARENART

obsługa zgłoszonych spraw (np. e-mailowo lub poprzez formularz kontaktowy)

art. 6 ust. 1 lit. f RODO

(przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na obsłudze, w tym udzieleniu odpowiedzi na zgłoszone sprawy)

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. w sytuacji, gdy sprawa stanowi żądanie realizacji praw przysługujących na podstawie RODO)

do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu, chyba że wcześniej przestaną być niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów ARENART

4. Jakie Państwa dane osobowe przetwarza Administrator? Skąd je pozyskał? Czy podanie danych jest obowiązkowe?

To, jakie Państwa dane osobowe są przetwarzane zależy od relacji, jaka łączy Państwa z ARENART. W przypadku, jeżeli korzystają Państwo z serwisu internetowego arenart.pl, Administrator przetwarza w szczególności dane podane przez Państwa w formularzu rejestracyjnym i koncie w serwisie, jak również dane dotyczące Państwa aktywności w serwisie, w tym zebrane w ramach plików cookies. W przypadku, jeżeli zawierają Państwo umowę sprzedaży z ARENART, Administrator przetwarza w szczególności dane niezbędne do realizacji warunków tej umowy, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące zamówienia. W przypadku, jeżeli kontaktujecie się Państwo z ARENART poprzez formularz kontaktowy lub w inny sposób, Administrator przetwarza w szczególności dane niezbędne do załatwienia Państwa sprawy, takie jak dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące zgłoszonej sprawy.

Co do zasady, ARENART otrzymuje dane bezpośrednio od Państwa np. poprzez formularz rejestracyjny, formularz zakupów lub formularz kontaktowy. ARENART może otrzymać Państwa dane również od podmiotu, który Państwo reprezentujecie lub, który zawarł umowę na Państwa rzecz – będą to najczęściej dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane dotyczące zamówienia lub zgłoszonej sprawy.

Co do zasady, podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale może być niezbędne np. do zawarcia z ARENART umowy lub rozpatrzenia Państwa sprawy. W niektórych przypadkach brak podania przez Państwa danych może więc skutkować brakiem możliwości podjęcia działań przez ARENART np. zawarcia lub realizacji umowy sprzedaży.

5. Czy Państwa dane będę profilowane?

ARENART może dokonywać profilowania, czyli przetwarzać w sposób zautomatyzowany dane dotyczące Państwa zainteresowań w celu dostosowania oferowanych produktów i usług do Państwa potrzeb oraz dostarczania Państwu dopasowanych treści (np. w przypadku, jeżeli dokonali Państwo w sklepie ARENART zakupu pierścionka, ARENART może wyświetlić Państwu ofertę kolczyków pasujących do tego pierścionka).

6. Kto może otrzymać Państwa dane?

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom: podmiotom świadczącym usługi hostingu i utrzymania infrastruktury Administratora, podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne i usługi w zakresie wsparcia i bezpieczeństwa IT, operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą klientów (np. kurierom), podmiotom wspierającym działania marketingowe Administratora, podmiotom świadczącym usługi księgowe, doradcom prawnym i podmiotom prowadzącym audyty.

W przypadkach przewidzianych przez prawo Państwa dane mogą zostać przekazane także organom publicznym.

7. Czy dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Co do zasady, Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W niektórych przypadkach może się jednak zdarzyć, że Państwa dane mogą zostać przekazane do podmiotu, z którym Administrator współpracuje, a który ma siedzibę poza EOG. Przed przekazaniem Państwa danych Administrator weryfikuje, czy odbiorca daje gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE). Macie Państwo prawo żądać od Administratora przekazania kopii przyjętych środków ochrony kierując zapytanie na dane kontaktowe podane w pkt 2 powyżej „Jak możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem?”.

8. Jakie prawa Państwu przysługują?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

1. dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o ich przetwarzaniu, a także otrzymania od Administratora kopii danych osobowych;

2. sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe;

3. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

4. sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony Państwa szczególną sytuację;

5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;

6. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7. przenoszenia danych osobowych;

8. usunięcia danych osobowych.

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z powyższych praw, skontaktujcie się z Administratorem na dane kontaktowe znajdujące się w pkt 2 powyżej „Jak możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem?”.

Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych przez Administratora do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

II. PLIKI COOKIES

1. Serwis internetowy arenart.pl prowadzony przez ARENART wykorzystuje pliki cookies i podobne technologie, dalej łącznie zwane cookies. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

3. Pliki cookies zamieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, mogą być niezbędne do korzystania z serwisu (funkcjonalne pliki cookies) lub wykorzystywane w celach reklamowych, analitycznych lub wydajnościowych. ARENART instaluje pliki cookies inne niż niezbędne (funkcjonalne) wyłącznie na podstawie Państwa zgody.

4. ARENART korzysta w serwisie arenart.pl z narzędzi dostarczanych przez podmioty zewnętrzne a związanych z wykorzystaniem cookies, którymi są w szczególności:

Google Analytics – jest to narzędzie służące do generowania anonimowych statystyk dotyczących funkcjonowania serwisu internetowego oraz umożliwiające analizę aktywności w serwisie internetowym, poprzez zbieranie anonimowych danych analitycznych na temat aktywności w serwisie internetowym, takich jak podstrony, które użytkownik odwiedził, czas, jaki spędził w serwisie, itp. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html. Mogą Państwo zablokować zbieranie informacji o Państwa aktywności przez Google Analytics poprzez stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout;

Facebook – ARENART korzysta z usług dostarczonych przez Facebook takich jak np. Fanpage, Messenger, Facebook Pixel lub system reklamowy Facebook Ads Manager. Więcej informacji na temat narzędzi Facebooka mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Mogą Państwo zarządzić ustawieniami prywatności w Facebooku poprzez stronę: https://www.facebook.com/settings?tab=privacy lub preferencjami dotyczącymi reklam poprzez stronę: http://www.facebook.com/settings/ads;

Adform – jest to narzędzie umożlwiające wyświetlanie Państwu na stronach internetowych treści dopasowanych do Państwa preferencji. Więcej informacji na temat narzędzia Adform mogą Państwo znaleźć pod adresem: https://site.adform.com/policies/policies-and-guidelines/. Mogą Państwo zablokować zbieranie informacji o Państwa aktywności przez Adform poprzez stronę: https://site.adform.com/privacy-center/platform-privacy/opt-out/.

5. Poniżej znajdziecie Państwo listę cookies wykorzystywanych przez Administratora: [aktywny link].

6. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Użytkownik może także w każdym momencie wyłączyć, usunąć już zapisane pliki cookies lub zmodyfikować możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Poniżej przekazujemy wskazówki w tym zakresie dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

W przeglądarce Mozilla Firefox:

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Przeglądarka daje Użytkownikowi możliwość zaznaczenia, że nie chce być śledzony w ogóle albo usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.

W przeglądarce Microsoft Internet Explorer:

W menu „Narzędzia” należy wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”. Specjalnym suwakiem Użytkownik może regulować ogólny poziom prywatności albo przyciskiem „Witryny” zarządzać ustawieniami poszczególnych serwisów internetowych.

W przeglądarce Google Chrome:

W menu ukrytym pod trzema poziomymi kreseczkami w prawym górnym rogu przeglądarki należy wybrać „Narzędzia” a potem „Wyczyść dane przeglądania…”. Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link „Więcej informacji”, który prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.

W przeglądarce Opera:

Przyciskiem „Opera” w lewym górnym rogu należy otworzyć menu i wybrać w nim „Ustawienia” i dalej „Wyczyść historię przeglądania”. Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików „cookie”, jest tam też przycisk „Zarządzaj ciasteczkami” prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla poszczególnych witryn.

W przeglądarce Apple Safari:

W menu „Safari” należy wybrać „Preferencje” i w nich zakładkę „Prywatność”. Znajdują się tam liczne opcje dotyczące plików „cookie”.

W telefonach komórkowych, tabletach i innych urządzeniach mobilnych:

Zachęcamy do zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji technicznej producenta urządzenia mobilnego lub na jego stronie www.

7. Więcej informacji o zasadach przetwarzania przez ARENART Państwa danych osobowych, w tym przysługujących prawach, znajdą Państwo w części I Polityki prywatności „Ochrona danych osobowych”.