REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.ARENART.PL

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego www.arenart.pl, w tym w szczególności dotyczące zawierania za pośrednictwem Sklepu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Umów sprzedaży na odległość w rozumieniu Prawa konsumenckiego oraz świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie każdemu Klientowi w odpowiedniej zakładce w Serwisie, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

4. Następujące określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1) Hasło – indywidualna sekwencja znaków (alfanumerycznych) ustalona przez Klienta podczas rejestracji Konta, umożliwiająca mu zalogowanie się do Konta. Klient powinien zachować Hasło w tajemnicy,

2) Klient/Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w Sklepie internetowym,

3) Klient o statusie Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

4) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

5) Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

6) Konto Klienta/Konto - indywidualne konto utworzone przez Kupującego w Serwisie internetowym,

7) Koszyk – funkcjonalność Sklepu internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty, umożliwiająca Klientowi wprowadzenie i modyfikację danych dotyczących Zamówienia, a w szczególności: liczby Produktów, adresu dostawy, sposobu dostawy, formy płatności, itp.,

8) Login – identyfikator Klienta w Serwisie stanowiący sekwencję znaków (alfanumerycznych) ustalony przez Klienta podczas rejestracji Konta, umożliwiający mu zalogowanie się do Konta,

9) Newsletter - usługa świadczona Klientowi drogą elektroniczną, polegająca na dostarczaniu na podany przez Klienta adres e-mail najnowszych informacji o aktualnych promocjach, nowościach czy też zmianach w ofercie handlowej Sprzedawcy,

10) Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,

11) Produkt – każda dostępna za pośrednictwem Sklepu internetowego rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży,

12) Regulamin – oznacza niniejszy regulamin,

13) Rejestracja – proces polegający na utworzeniu przez Kupującego Konta w Sklepie internetowym,

14) Serwis/Sklep internetowy – platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, znajdująca się pod adresem www.arenart.pl,

15) Sprzedawca – Renata Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARENART Renata Brzozowska, adres: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa, NIP: 952-179-03-92, REGON: 014867350. Rachunek do wpłat 50 2490 0005 0000 4600 9219 5310. Adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa; adres poczty elektronicznej: esklep@arenart.pl; numer telefonu kontaktowego: 570 026 027, pon.- czw. 9-17.00, pt. 8-16.00 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora),

16) Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, cenę, sposób płatności, termin i koszty wysyłki, itp. Każdy Produkt jest przedmiotem odrębnej Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę,

17) Zamówienie – oznacza oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów oraz dane Klienta. Zamówienie stanowi ofertę Klienta zawarcia Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

II. REJESTRACJA W SERWISIE

1. W celu ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego Klient może założyć Konto Klienta. Usługa prowadzenia Konta Klienta jest nieodpłatna i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Klientowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, śledzenie stanu realizacji zamówień oraz wgląd w historię zamówień już zrealizowanych.

2. Rejestracja nie jest konieczna do korzystania ze Sklepu internetowego ani zawarcia Umowy sprzedaży.

3. Aby zarejestrować Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny, znajdujący się na stronie Sklepu internetowego, podając dane wskazane w formularzu, w szczególności: imię i nazwisko, ulicę, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj, numer telefonu, adres e-mail, oraz zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.

4. Rejestracja lub logowanie jest możliwa również za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających podanych przy wyborze sposobu rejestracji lub logowania (np. Google, Facebook). W celu rejestracji lub logowania za pośrednictwem zewnętrznych usług uwierzytelniających Klient musi mieć konto u dostawcy tej usługi. Logowanie za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej jest możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji z wykorzystaniem tej usługi.

5. Z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji dokonanej przez Klienta zawarta zostaje między nimi nieodpłatna umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta, a w konsekwencji Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta i korzystania z jego funkcjonalności.

6. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia swojego Konta (wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta) w każdym czasie i bez podawania przyczyny, pisząc na następujący adres e-mail: esklep@arenart.pl – usunięcie Konta Klienta następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

7. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualny Login oraz Hasło. Zalogowanie się do Konta jest możliwe tylko poprzez podanie Loginu i Hasła. Sprzedawca umożliwia Klientowi zmianę Hasła. W celach bezpieczeństwa Klienci są zobligowani do przechowywania Loginu i Hasła w Serwisie w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z nimi przez osoby trzecie. 

III. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY

1. Informacje zamieszczone przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym nie stanowią oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do złożenia takiej oferty.

2. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu.

3. Aby złożyć Zamówienie Kupujący powinien skompletować Zamówienie, wybierając Produkt/y, którym/i jest zainteresowany i dodając go/je do Koszyka, korzystając z odpowiedniego przycisku widocznego na stronie Sklepu internetowego („dodaj do koszyka” lub równoważnego). Po skompletowaniu Zamówienia Klient powinien wskazać w formularzu zakupowym wszystkie wymagane informacje (w szczególności dokonać wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, jak również podać wymagane dane). Następnie Klient składa Zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, korzystając z odpowiedniego przycisku widocznego na stronie Sklepu internetowego („zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego). Zamówienie stanowi złożoną przez Klienta ofertę – w rozumieniu Kodeksu cywilnego – zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienia każdego Produktu jest uznawane za odrębna ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w odniesieniu do tego Produktu.

4. Sprzedawca, niezwłocznie po otrzymaniu Zamówienia, wysyła do Klienta za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, automatyczną wiadomość z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.

5. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza przyjęcie Zamówienia (w całości lub w części) wysyłając Klientowi potwierdzenie za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Klientem i Sprzedawcą Umowy sprzedaży w zakresie wskazanych w potwierdzeniu Produktów.

6. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych przez Kupującego w ramach Zamówienia, Umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Ponadto Sprzedawca nie później niż w terminie 14 dni zwraca Klientowi płatności uiszczone przez niego w zakresie w jakim Umowa sprzedaży nie została zawarta.

7. Niezależnie od wiadomości wskazanych w pkt 4 – 6 powyżej, Sprzedawca może wysyłać do Klienta również inne wiadomości, w szczególności informować Klienta o statusie Zamówienia.

8. Klient może korzystać z rabatów i promocji na zasadach opisanych w Sklepie internetowym. Rabaty i promocje obowiązujące w Sklepie internetowym nie podlegają łączeniu, chyba że w warunkach danego rabatu lub promocji wyraźnie postanowiono inaczej.

9. Sprzedawca może zawrzeć Umowę sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem również na innych zasadach niż opisane w Regulaminie, w szczególności w niniejszym pkt III.

IV. PŁATNOŚCI I DOSTAWA

1. Ceny zamieszczone w Sklepie internetowym stanowią ceny brutto oraz nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i innych kosztów (jeśli ma zastosowanie), które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży. Klient zostanie poinformowany o wszystkich kosztach przed złożeniem Zamówienia.

2. Sprzedawca oferuje następujące metody płatności:

1) płatność elektroniczna,

2) płatność przelewem tradycyjnym,

3) płatność za pobraniem.

W zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient w celu dokonania płatności może zostać przekierowany na stronę zewnętrznego dostawcy usług płatniczych.

3. Nieuiszczenia przez Klienta płatności: w przypadku elektronicznej w terminie 24 godzin od złożenia Zamówienia, a w przypadku przelewu tradycyjnego w terminie 36 godzin od złożenia Zamówienia, spowoduje nieprzyjęcie przez Sprzedawcę oferty złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia.

4. Produkt jest dostarczany wraz z właściwym dokumentem (paragon fiskalny, faktura VAT) potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski oraz zagranicę do krajów, których lista jest wskazana w odpowiedniej zakładce w Serwisie.

6. Sprzedawca informuje Klienta o dostępnych sposobach dostawy i wiążących się z nimi kosztach w odpowiedniej zakładce w Serwisie. Sprzedawca przekazuje Klientowi informację o wybranym przez Klienta sposobie dostawy oraz wiążącym się z nim koszcie w podsumowaniu Zamówienia, przed jego złożeniem przez Klienta.

7. Termin dostawy obejmuje czas przygotowania Produktu/ów przez Sprzedawcę oraz czas transportu przez przewoźnika. Termin dostawy jest wskazany na stronie Produktu w Serwisie internetowym. Sprzedawca potwierdza Klientowi termin dostawy zamówionych Produktów w potwierdzeniu Zamówienia.

8. Klient powinien przed odebraniem przesyłki sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku, jeżeli opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, Klient nie powinien przyjąć przesyłki oraz powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. 

9. W przypadku, jeżeli Klient będący Konsumentem lub Klient o statusie Konsumenta nie odbierze Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu do odbioru, Umowa sprzedaży rozwiązuje się (warunek rozwiązujący Umowę sprzedaży). W takiej sytuacji, jeżeli ww. Klient uiścił płatność z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu. Powyższe nie dotyczy jednak Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub Klienta o statusie Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

V. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną, nieodpłatnie usługę Sklepu internetowego, na którą składają się m.in. następujące funkcjonalności:

1) Konto - w ramach Konta są dostępne funkcjonalności m.in.: historia zamówień, lista ulubionych produktów, itd.;

2) Newsletter - usługa Newslettera polega na dostarczaniu na podany przez Klienta adres e-mail najnowszych informacji o aktualnych promocjach, nowościach czy też zmianach w ofercie handlowej Sprzedawcy;

3) informacje o Produktach i ich dostępności;

4) Koszyk;

5) inne funkcjonalności opisane w Sklepie.

2. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą przystąpienia przez Klienta do korzystania z usługi na warunkach niniejszego Regulaminu. Klient może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z korzystania z usług, o których mowa w pkt 1 powyżej. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na następujący adres e-mail: esklep@arenart.pl. Do usługi Konta ma zastosowanie pkt II Regulaminu.

3. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (poprzez przesłanie wypowiedzenia do Klienta za pośrednictwem poczty e-mail) z ważnych powodów, tj. w przypadku wystąpienia następujących okoliczności: (i) w przypadku braku aktywności Klienta w usłudze Konta przez nieprzerwany okres co najmniej 2 lat; (ii) w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta Regulaminu, tj. w sytuacjach, gdy Usługobiorca (katalog zamknięty) narusza postanowienia pkt 8 poniżej.

4. W celu korzystania ze Sklepu internetowego niezbędne jest posiadanie komputera lub urządzenia mobilnego (smartfona, tabletu) umożliwiającego dostęp do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarkę internetową. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty e-mail.

5. Sprzedawca dokłada starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Sklep internetowy jest zoptymalizowany dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

6. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz korzystanie z sieci Internet, nawet pomimo systemów zabezpieczających przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich, może wiązać się ze szczególnymi zagrożeniami oraz ryzykami takimi jak m.in.:

1) spam;

2) złośliwe oprogramowanie – aplikacje lub skrypty mające szkodliwe, przestępcze lub złośliwe działanie, takie jak wirusy, robaki, trojany (konie trojańskie), keyloggery, dialery;

3) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (ang. phishing);

4) programy śledzące działania użytkownika, które gromadzą informacje o użytkowniku i wysyłają je, zazwyczaj bez jego wiedzy i zgody, autorowi programu;

5) programy szpiegujące (spyware);

6) włamania do systemu teleinformatycznego z użyciem narzędzi hakerskich, takich jak exploit czy rootkit.

7. W celu uniknięcia powyższych zagrożeń urządzenia elektroniczne wykorzystywane w celu podłączenia do sieci Internet powinny być zaopatrzone w program antywirusowy i chroniący tożsamość korzystających z sieci Internet. Ochronę przed wskazanymi wyżej zagrożeniami mogą również zapewnić:

1) włączona zapora sieciowa (ang. firewall);

2) regularna aktualizacja oprogramowania;

3) zapoznawanie się z informacjami dot. licencji oraz instalacji programów;

4) regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware;

5) szyfrowanie transmisji danych;

6) nieotwieranie wiadomości elektronicznych niewiadomego pochodzenia;

7) używanie legalnych programów i aplikacji;

8) instalacja programów prewencyjnych do wykrywania i zapobiegania włamaniom.

8. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje, jak również jakiekolwiek aktywności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego lub zawartość Sklepu internetowego, jak również zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów sprzecznych z przeznaczeniem Sklepu internetowego lub z prawem.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący Konsumentem oraz Klient o statusie Konsumenta może odstąpić od umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od dnia:

1) objęcia towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku Umowy sprzedaży;

2) objęcia w posiadanie ostatniego z towarów, jego partii lub części – w przypadku Umowy sprzedaży, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;

3) objęcia w posiadanie pierwszego z towarów – w przypadku Umowy sprzedaży, która polega na regularnym dostarczaniu towarów przez czas oznaczony;

4) zawarcia umowy – dla umów innych niż Umowa sprzedaży.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient będący Konsumentem lub Klient o statusie Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 1 powyżej, wystarczy, że Klient będący Konsumentem lub Klient o statusie Konsumenta wyśle przed jego upływem oświadczenia o odstąpienia pisemnie na adres Sprzedawcy: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa, lub elektronicznie na adres e-mail Sprzedawcy: esklep@arenart.pl. W przypadku wysłania oświadczenia na adres e-mail wskazany w poprzednim zdaniu Sprzedawca prześle Klientowi będącemu Konsumentem lub Klientowi o statusie Konsumenta wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony tutaj, ale skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

4. W przypadku odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwrócić Klientowi będącemu Konsumentem lub Klientowi o statusie Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu do Klienta będącego Konsumentem lub Klienta o statusie Konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył ww. Klient chyba, że Klient ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego Konsumentem lub Klienta o statusie Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez tego Klienta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

7. W przypadku, jeżeli Klienta będący Konsumentem lub Klient o statusie Konsumenta korzystający z prawa odstąpienia, wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu temu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Klient będący Konsumentem lub Klient o statusie Konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed upływem tego terminu na adres Sprzedawcy: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. W przypadku, jeżeli ze względu na swój charakter Produkt nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu Produktu.

9. Klient będący Konsumentem lub Klient o statusie Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem oraz Klientowi o statusie Konsumenta w przypadkach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:

1) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

2) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

11. Niezależnie od prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, Klient będący Konsumentem lub Klient o statusie Konsumenta może anulować Zamówienie do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia. W tym celu Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą na adres poczty elektronicznej: esklep@arenart.pl, lub pod numerem telefonu kontaktowego: 570 026 027 pon.- czw. 9-17.00 , pt. 8-16.00 – nie dotyczy to jednak Produktów nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Klienta będącego Konsumentem lub Klienta o statusie Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

VII. REKLAMACJA

1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Klienta będącego Konsumentem lub Klienta o statusie Konsumenta z tytułu zgodności świadczenia (towaru) z umową zgodnie z: art. 556 i następnymi Kodeksu cywilnego – w przypadku Umów sprzedaży zawartych do dnia 1 stycznia 2023 r.; art. 43a i następnymi Prawa konsumenckiego – w przypadku Umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Zasady procedury reklamacyjnej stosowanej przez Sprzedawcę zawarte są w kolejnych pkt niniejszego pkt VII.

2. Klient powinien skierować reklamację wg swojego wyboru:

- elektronicznie na adres e-mail: esklep@arenart.pl,

albo

- pisemnie na adres ARENART: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa.

3. W celu ułatwienia rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien wskazać następujące informacje: dane Klienta wystarczające do kontaktu, informacje wystarczające do identyfikacji Zamówienia, którego dotyczy reklamacja, nazwę reklamowanego towaru, szczegółowy opis wady oraz zdjęcie wady, datę wykrycia wady towaru oraz treść samej reklamacji (tj. swoje żądanie kierowane do Sprzedawcy).

4. Reklamację można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony tutaj, ale skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do zgłoszonego w reklamacji żądania Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekaże Klientowi w taki sam sposób, w jaki została złożona reklamacja, z zastrzeżeniem, że odpowiedź będzie udzielona na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeżeli Sprzedawca nie udzielił Klientowi będącemu Konsumentem odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w pierwszym zdaniu powyżej, uważa się, że uznał reklamację.

6. Produkty prezentowane w Sklepie internetowym mogą być ponadto objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane na stronie Produktu oraz w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do Produktu. Produkty brylantowe posiadają certyfikat wystawiany przez Sprzedawcę, a wybrane diamenty powyżej 0,40 ct posiadają Certyfikaty Międzynarodowych Instytutów Gemmologicznych – GIA, HRD, IGI.

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, tj. Renata Brzozowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ARENART Renata Brzozowska, adres: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny, którymi są w szczególności:

1) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładni stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni;

2) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu;

3) rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Sklepu internetowego;

4) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom;

5) usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu;

6) zmiana technologiczna w procesach w Sklepie internetowym, w szczególności w procesie zakładania Konta lub zakupowym;

7) zmiany w zakresie nazw, adresów lub innych danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu.

2. Do Zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

3. W przypadku umów przewidujących zobowiązanie ciągłe (np. Konto), Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu na adres e-mail Klienta, udostępniając zmieniony Regulamin oraz podając termin wejścia zmiany Regulaminu w życie, przy czym termin ten będzie wynosić co najmniej 14 (czternaście) dni od daty przesłania powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmieniony Regulamin stosuje się do Klienta, który nie wypowie umowy przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie.

4. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. Inne wersje językowe Regulaminu (jeżeli są dostępne) mają charakter informacyjny.

5. Kupujący mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

- telefon: +48 570 026 027, pn – czw. 9-17, pt. 8-16,

- e- mail: esklep@arenart.pl,

- adres do korespondencji: Aleje Jerozolimskie 42/86, 00-024 Warszawa.

6. Jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Klientów będących Konsumentami oraz Klientów o statusie Konsumenta przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

7. Konsumenci mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

8. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Aplikacji mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Regulamin obowiązuje od dnia 24.12.2022 r.

REGULAMINY AKCJI PROMOCYJNYCH

1. Celebruj z nami swoją kobiecość

2. Dzień Matki i Dzień Dziecka